အေမ ကို ေဆးကုေပးဖို ့အတြက္ မီးသျဂိၤဳလ္စက္မွာ လူေသေတြ နဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ကေလး

အေမ ကို ေဆးကုေပးဖို ့အတြက္ မီးသျဂိၤဳလ္စက္မွာ လူေသေတြ နဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ကေလး
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *