အေမ ကို ေဆးကုေပးဖို ့အတြက္ မီးသျဂိၤဳလ္စက္မွာ လူေသေတြ နဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ကေလး

Published on December 7, 2017

အေမ ကို ေဆးကုေပးဖို ့အတြက္ မီးသျဂိၤဳလ္စက္မွာ လူေသေတြ နဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ကေလး