ေအာင္လအန္ဆိုင္း Vs မခ်ာဒို ပြဲ တိုက္ရိုက္ၾကည္႔ရန္

Published on February 23, 2018

ေအာက္ပါ လင့္ခ္ တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ပါ။ေအာင္လအန္ဆန္းပြဲ တိုက္ရိုက္တင္ဆက္သည္။၀မ္းခ်န္ပီယံရွစ္တိုက္ရိုက္တင္ဆက္သည္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္ဆတင္ဆက္ေနစဥ္အတြင္း ျပတ္ေတာက္သြားပါက ထပ္မံထုတ္လႊင့္တက္ဆက္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္MFFG Facebook Page အား အျမဲမပ်က္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

Dikirim oleh M Broadcasting TV pada 23 Februari 2018