မဂၤလာေဆာင္မယ့္ေန႕ အသုဘေန႔ျဖစ္ခဲ႔ရတဲ့သတုိးသားေလာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင့္နင့္ဖြယ္အျဖစ္အပ်က္

Published on November 5, 2017

မဂၤလာေဆာင္မဲ႔ေန႔မွာဘဲ သတုိးသားေလာင္းအသုဘေန႔အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ႔ရတဲ႔ ရင့္ႏွင့္ဖြယ္အျဖစ္အပ်က္ေလးပါ။မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာျဖစ္ပါတယ္။

ရင္နင့္ဖြယ္အသုဘေန႕ျဖစ္ခဲ႔ရပါတယ္။

Photo Credit to Original Uploader